پرینت سه بعدی فلز در حالت نیمه جامد

با وجود پیشرفت های شگرف در زمینه روش های ساخت افزودنی، همواره یک نیاز اصلی باقی مانده است و آن دستیابی به یک روش تولید اجزای فلزی با ساختاری کاملاً فشرده می باشد. تلاش هایی با استفاده از پودر فلزات بیشتر بخوانید