دکتر امین جباری
مدیر آزمایشگاه
متخصص پرینت سه بعدی
a.jabbari@ut.ac.ir
دکتر علی پرویزی
هیات علمی همکار
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
aliparvizi@ut.ac.ir
دکتر کارن ابری نیا
سرپرست آزمایشگاه
ریاست دانشکده مهندسی مکانیک
cabrinia@ut.ac.ir
الهام حقیقت
کارشناس آزمایشگاه
دانشجوی دکتری
محمد کیاحیرتی
کارشناس آزمایشگاه
دانشجوی کارشناسی ارشد
داوود رحمت آبادی
کارشناس مسئول آزمایشگاه
دانشجوی دکتری
امیر دهقان
کارشناس آزمایشگاه
دانشجوی کارشناسی ارشد
خدایار بنداریان
کارشناس آزمایشگاه
دانشجوی دکتری
محمد اعظمی
کارشناس آزمایشگاه
دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد امامی
کارشناس آزمایشگاه
دانشجوی کارشناسی ارشد
شاهین کیانفر
کارشناس آزمایشگاه
دانشجوی کارشناسی ارشد
شاید شما!
همکار آینده ما باشید
utamlab2@gmail.com